تست دما و رطوبت ثابت

تست دما و رطوبت ثابت

آزمایش افشاندن نمک

آزمایش افشاندن نمک

ادغام-کره-آزمون

تست یکپارچه سازی کره

تست شعله سوزن

تست شعله سوزن

محفظه شوک سرد و گرم

محفظه شوک سرد و گرم

تست ضد آب

تست ضد آب